Om oss

En gång i tiden, för cirka 50 år sedan och långt mera,

fanns det många fruktodlingar här, i de nordöstra delarna. 

Sedan dess har staden vuxit.

Den breder ut sig allt mera. Åt norr, öster och söder.

Byggnader, industrier och bostäder blir allt större och flera.

Många av de äldre byggnaderna rivs eller renoveras.


Men det finns fortfarande odlingar, nu mellan husen,

och ibland finns det även ett och annat äppelträd

Om att odla...

Kort historik!

Plantering utan Gränser var ett projekt som Helsingborgs stad fram till och med 2019 drev tillsammans med Helsingborgshem och Svenska Kyrkan via St. Olofs kyrka. På fyra platser i Helsingborg – Planteringen, Drottninghög, Närlunda och Husensjö/Rosengården – fanns odlingslådor uppställda.


Projektet startade 2011 på uppdrag av stadsbyggnadsförvaltningen och dåvarande utvecklingsnämndens förvaltning, nuvarande arbetsmarknadsförvaltningen, då på Planteringen och Drottninghög 2012. Året innan, 2010, odlades det i stadsparken under namnet Trädgårdar utan Gränser. 


Sedan växte projektet. Planteringen och Drottninghög fick sällskap av Rosengården/Husensjö samt Närlunda, och en trädgårdsmästare anställdes för att bistå de boende med råd och tips, stöttning och inspiration. År 2017 startade odlingen på Fredriksdal, och även Rikshem kom med som drivande.


Man odlade inte bara blommor, grönsaker och bär, utan det blev även en uppskattad samlingsplats där man pratade, fikade tillsammans och arrangerade såväl grillträffar som annat trevligt. 


Så beslöt kommunen att från och med 2020 lägga ner sin del, och erbjöd de boende att själva ta över ansvaret. Som en följd av detta lades Husensjö och Närlunda ner. Den på Planteringen finns kvar, liksom våra trädgårdar här på Drottninghög och Fredriksdal. 


Vi tre stadsdelar har nu, 2020, tillsammans startat en ideell förening där vi avser att fortsätta det goda arbetet samt i bästa anda tillföra fler positiva satsningar. Vi planerar att så småningom även starta en odling på Dalhem.

Vilka är vi?

Vi är en ideell förening…


… bestående av boende i nordöstra delen av Helsingborg med intresse

för stadsodling. Tillsammans odlar vi växter och skapar grund för gemenskap över kultur- och generationsgränserna.Vi är en grupp med brinnande vilja…


… att odla i stadsmiljö och skapa vackra miljöer i våra områden. 


… att skapa öppna mötesplatser där alla kan mötas.


… att våra odlingar ska vara en skön tillgång för de människor

som bor och rör sig i vårt område. I glädje, respekt och gemenskap. 


Medlemskap i föreningen är öppet för alla oavsett var man bor.

Våra områden

Dalhem

Dalhem byggdes under åren 1971 - 1975 och ingick i det så kallade Miljonprogrammet, som var en landsomfattande politisk målsättning att bygga en miljon bostäder under 10 års tid. Dalhem blev med sina 2310 bostäder Helsingborgs största satsning av miljonprogrammet.


Inom området hade man planerat för 6 000 nya bostäder. För att området skulle hysa invånare med skilda bakgrund och ekonomiska förutsättningar valde man att använda ett flertal olika byggherrar och olika upplåtelseformer för bebyggelsen. Detta resulterade i en blandad bebyggelse av villor, radhus och flerbostadshus innehållande både hyresrätter och bostadsrätter.


Dalhemsgården, ”Ladan”, som gett området dess namn, finns kvar. I samband med anläggandet av området, byggdes det om till fritidsgård med djur, hästar, getter och kaniner. Därtill en stor lekhall i den gamla egentlige ladan. Nu är djuren borta och kvar är en extraordinär fritidsgård. 


Drottninghög

Drottninghög! En stadsdel i förvandling! Från att ha byggts som en del av miljonprogrammet under åren 1964 - 1969, håller det nu, år 2023, på att få ett helt nytt utseende.


Drottninghög var Helsingborgs första och dittills överlägset största satsning på bostadsbyggande. Under 1960-talets början började planerna för utbyggnaden av Drottninghög att ta form.


Projektet var Helsingborgs stads dittills största, och omfattade 1 100 lägenheter uppförda mellan 1966 och 1969. Bostäderna byggdes i Helsingborgshems regi


Initiativet togs av Helsingborgs stad och byggdes i Helsingborgshems regi  till en total kostnad av 87 miljoner kronor.


Stadsdelen byggdes som en del av "Miljonprogrammet”, en landsomfattande politisk målsättning att bygga en miljon bostäder under 10 års tid.  

Fredriksdal

Fredriksdal  utgjordes tidigare av ett våtmarksområde i anknytning till den numera försvunna Husensjön, som på Skånska rekognosceringskartan från 1810 kallas för "Husensjö måse". Från Husensjön ledde en av de större avrinningarna genom området och vidare till Stattena, där vattnet samlades i Fredriksdals kärr. På rekognosceringskartan ses även tre gravhögar ungefär 50 meter öster om nuvarande Fredriksdals vattentorn. En av dessa utgör troligen den i folkmun benämnda Dronningahöjen, som grävdes ut 1903 och vid vilket tillfälle flera bronsåldersfynd gjordes.


Platsen var mer eller mindre obebyggd fram till 1962, då Fredriksdals vattentorn uppfördes.  Norr om vattentornet påbörjades 1964 byggandet av det nya bostadsområdet. I samband med bygget jämnades samma år Drottninghögen med marken, efter ytterligare arkeologiska undersökningar.


Bostadsområdet stod klart 1972 och kom att omfatta runt 2 000 lägenheter i en stadsplan med tidstypisk utformning. Området utökades runt år 2000 med cirka 360 lägenheter i söder mellan vattentornet och Lägervägen/Filbornavägen.