Stadgar från 29 januari 2022

STADGAR för Odlarföreningen Drottninghög, Dalhem, Fredriksdal


Uppdatering godkänd på Årsmötet 2022, lördagen den 29 januari, gällande paragraferna:

§ 4.C. Komplettering och förtydligande

§ 10. B och C. Förtydligande av det gällande.

*Se not 1 sist i handlingarna


§ 1. Namn och säte 

 1. Föreningens namn är Odlarföreningen Drottninghög, Dalhem och Fredriksdal (Nordöstra staden).
 2. Föreningens namn förkortas till Odlarföreningen DDF och stavas med stora bokstäver DDF.
 3. Föreningens säte är på Drottninghög, Helsingborg.
 4. Föreningens adress är det samma som ordförandens eller sekreterarens adress.
 5. Frågan om föreningens adress beslutas på föreningens årsmöte.


§ 2. Organisations form och demokrati 

 1. Odlarföreningen DDF är en icke vinstdrivande ideell organisation.
 2. Odlarföreningen DDF lyder under svensklagstiftning.
 3. Odlarföreningen DDF är en medlemsstyrd organisation.
 4. Odlarföreningen DDF är partipolitiskt och religiöst obunden.
 5. Odlarföreningen DDF är en socialinkluderande organisation.
 6. Odlarföreningen DDF är en mångfaldsorganisation med odling som gemensamt intresse.


§ 3. Syfte, Mål och Målgrupp

 1. Syftet med Odlarföreningen DDF är att samordna det ideella odlingsintresset på nordöstra staden 

i Helsingborg. 

 1. Syftet med Odlarföreningen DDF är att skapa mötesplatser för boende genom att anordna olika former av aktiviteter som skapar gemenskap och trivsel. Aktiviteterna kan även ha någon form av anknytning till odling.
 2. Målet med Odlarföreningen DDF är att motverka socialt utanförskap, motverka ofrivillig isolering, inkludera boende i gemensamma aktiviteter med syfte att öka trivseln för boende i sin närmiljö.
 3. Målet med Odlarföreningen DDF är att verka aktivt för ökad integration och mångfald i samhället. 
 4. Målgruppen för Odlarföreningen DDF är boende i Nordöstra staden.

 

§ 4. Medlemskap

 1. Odlarföreningen DDF tillämpar öppet medlemskap under förutsättning att den som vill bli medlem
   i föreningen godtar föreningens stadgar i sin helhet, respekterar och arbetar utifrån dessa.
 2. Odlarföreningen DDF tillämpar individuellt medlemskap, inte gruppmedlemskap. 
 3. Den som har betalat medlemsavgiften som fastställs på årsmötet är en röstberättigad medlem i Odlarföreningen DDF. Avgiften skall betalas inom en månad efter årsmötets beslut. Nya medlemmar under året skall betala medlemsavgiften senast en månad efter beviljat medlemsskap. Om betalning ej skett inom den stipulerade tiden, anses personen ej längre vara medlem.
 4. Barn och ungdomar under 18 år, är automatiskt medlemmar via sin betalande förälder eller vårdnadshavares medlemskap. Barn och ungdomar under 18 år, har endast yttrande- och förslagsrätt. 
 5. Betald medlemsavgift till Odlarföreningen DDF återbetalas inte vid avsägelse av medlemskap i föreningen, alternativt vid uteslutning av en medlem från föreningen.
 6. Avsägelse av medlemskap från Odlarföreningen DDF sker skriftligt. 
 7. Medlemskap i föreningen upphör vid obetald medlemsavgift. 
 8. Medlemsavgiften i Odlarföreningen DDF fastställs årligen av årsmötet och gäller för innevarande kalender år. Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet.


§ 5. Värdegrunder 

 1. Värdegrunderna för Odlarföreningen DDF är; - kamratskap, hänsynstagande, mångfald, respekt, inkludering, informationsspridning, öppenhet, boende perspektiv, trivsel och fri från mobbning. § 6. Röstningsform

 1. Odlarföreningen DDF tillämpar röstningsformen en röst per betalande medlem. Vid omröstning tillämpas enkel majoritet.
 2. Vid jämnt röstningsresultat på styrelsemöten eller medlemsmöten har ordförande utslagsröst. 
 3. Odlarföreningen DDF tillämpar sluten omröstning vid personval samt andra val av känsligkaraktär. Därför ska föreningen fastställa sin röstlängd inför varje möte. 
 4. Rösträtten är individuell och baserad på betald medlemsavgift. Odlarföreningen DDF tillämpar inte röstning via ombud eller fullmakt. 


§ 7. Årsmöte 

 1. Årsmötet är Odlarföreningen DDFs högsta beslutandeorgan. 
 2. Styrelsen för Odlarföreningen DDF leder föreningens arbete och verkställer årsmötets beslut.
 3. Medlemsmöten för Odlarföreningen DDF är ett bollplank till styrelsen mellan årsmöten. 
 4. Odlarföreningen DDF håller årsmöte senast slutet av första kvartalet.
 5. Odlarföreningen DDF håller minst ett medlemsmöte mellan årsmöten.
 6. Odlarföreningen DDF håller styrelsemöten vid behov.
 7. Styrelsen för odlarföreningen DDF väljs och konstitueras direkt på årsmötet.
 8. Ordförande i Odlarföreningen DDF ska vara en förenande kraft.
 9. Revisor/revisorer i Odlarföreningen DDF väljs på årsmötet,
 10. Valberedningen för Odlarföreningen DDF väljs på årsmötet.
 11. Firmatecknare/firmatecknarna för Odlarföreningen DDF väljs på årsmötet. 
 12. Firmatecknarna är alltid föreningens ordförande och föreningens kassör.
 13. Firmatecknarna tecknar föreningen var för sig.


§ 8. Kallelsen till möten

 1. Styrelsen för Odlarföreningen DDF är ansvarig för att kalla föreningsmedlemmarna till möten.
 2. Styrelsen för Odlarföreningen DDF är ansvarig för att boka sina möten i enlighet med verksamhetens behov. 
 3. Kallelsen till Odlarföreningen DDF:s årsmöte ska skickas till betalande föreningsmedlemmar minst tre veckor innan. Kallelsen kan skickas till betalande medlemmar brevledes, mail eller SMS.  


§ 9. Förslag till årsmötesdagordning

 1. Mötets öppnade 
 2. Val av mötesordförande 
 3. Val av mötessekreterare 
 4. Val av två justerare tillika rösträknare 
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Verksamhetsberättelse 
 7. Ekonomiskrapport 
 8. Revisionsrapport
 9. Ansvarsfrihet för avgående styrelse
 10. Val av styrelse 
 1. Ordförande
 2. Sekreterare 
 3. Kassör 
 4. Ordinarieledamöter 
 5. Ersättare/suppleanter
 1. Val av revisor/revisorer 
 2. Val av valberedning 
 3. Fastställande av medlemsavgiften för innevarande år
 4. Motioner och skrivelser 
 5. Övrigt
 6. Årsmötet är slut


§ 10. Styrelsens ansvars

 1. Styrelsen för Odlarföreningen DDF väljs på årsmötet och konstitueras formellt enligt årsmötets beslut.
 2. Styrelsen för Odlarföreningen DDF består av minst 5 styrelseledamöter, varav minst 2 väljs på två år och resterande på ett år vardera.
 3. Styrelsen för Odlarföreningen DDF består av minst tre ersättare, som var och en väljs på ett år.
 4. Styrelsen för Odlarföreningen DDF kan driva sin föreningsverksamhet i sektionsform för att täcka samtliga frågor som föreningsverksamheten består av.
 5. Styrelsen för Odlarföreningen DDF är ansvarig inför årsmötet.
 6. Styrelsen för Odlarföreningen DDF ansvarar för att ta fram verksamhetsplanering och budgetförslag för nästkommande år.
 7. Styrelsen för Odlarföreningen DDF ansvarar för verksamhetsbeskrivning och ekonomiredovisning för föregående år. 
 8. Styrelsen för Odlarföreningen DDF ansvarar för deklarationsfrågor gentemot skatteverket.
 9. Föreningsordföranden är styrelsens och föreningens kontaktperson utåt.


§ 11. Arkiv och Redovisning

 1. Styrelsen för odlarföreningen DDF är ansvarig för att skapa och ha ordning för föreningens handlingar.
 2. Odlarföreningen DDF följer kalenderåret i sin redovisningsform.
 3. Styrelsen för Odlarföreningen DDF ska alltid göra handlingarna tillgängliga för föreningens medlemmar revisorer. 


§ 12. Uteslutning av medlem

 1. En medlem som motarbetar föreningens stadgar och värdegrunder riskerar uteslutning. 
 2. Uteslutning av medlemskap sker på nästkommande styrelsemöte. 
 3. Vid styrelsemötet där uteslutning av en föreningsmedlem finns med som ordinariepunkt i dagordningen, skall berörd föreningsmedlem beredas tillfälle att närvara vid styrelsemötet och ge sin version av vad som har hänt. 
 4. Beslut om uteslutningen meddelas skriftligt senast tre veckor efter styrelsemötet.


§ 13. Finansiering 

 1. Odlarföreningen DDF finansierar sin verksamhet genom medlemsavgift, gåvor, sponsring och kommunala bidrag samt projektmedel för ändamålet.
 2. Verksamheten i Odlarföreningen DDF bedrivs ideellt och därför är föreningen moms och skattebefriad enligt gällande svenskbeskattningslag. 
 3. Vid extern anlitad föreningskompetens betalas kostnaden genom fakturering.
 4. Odlarföreningen DDF hanterar inte kontanter och har inga utländska transaktioner.


§ 14. Verksamhetsbeskrivning

 1. Kärnverksamhet för Odlarföreningen DDF består av odling i stadsdelar i samarbete med ansvariga kommunala förvaltningar för ändamålet.
 2. Odlarföreningen DDF bedriver aktiviteter som syftar till att skapa mötesplatser och anordna trivsamma aktiviteter för boende i nordvästrastadens stadsdelar. 
 3. Odlarföreningen DDF medverkar i aktiviteter och arrangemang som anordnas av andra aktörer i stadsdelar där föreningen är verksam med sin odlingsverksamhet.
 4. Odlarföreningen DDF bedriver aktiviteter som syftar till att öka integrationen och mångfalden i samhället.


§ 15. Formalisering 

 1. Odlarföreningen DDF avser att formalisera sig som organisation. Det innebär i praktiken att Odlarföreningen kommer att ansöka om organisationsnummer hos skatteverket och därefter ansöka om bankkontonummer hos en sedvanlig svensk bank med lokalkontor i Helsingborg.
 2. Styrelsen för Odlarföreningen DDF har alltid ansvaret för formalisering av föreningen som organisation och kontakt med landets myndigheter kring den här frågan.


§ 16. Samarbete/samverkan 

 1. Odlarföreningen DDF ska samarbeta och samverka med andra organisationer. Beslut om samarbeten och samverkan med andra organisationer tas av styrelsen för Odlarföreningen DDF.
 2. Samtliga föreningsmedlemmar i Odlarföreningen DDF har möjlighet att lämna förslag till samarbete och samverkan med andra organisationer. Det är dock styrelsen för Odlarföreningen DDF som beslutar vem/vilka föreningen vill/kan samarbeta och samverka med. 
 3. Samarbeten och samverkan av större karaktär där Odlarföreningen DDF förväntas bära ett ekonomiskt ansvar beslutas av medlemsmöten. 


§ 17. Konflikthantering

 1. Odlarföreningen DDF löser sina konflikter som berör föreningens verksamhet, medlemskap, ekonomi, finansiering och mellan medlemmar, internt 
 2. Odlarföreningen DDF polisanmäler dock samtliga brott som ligger under allmänåtal, även det som omfattas av god redovisningssed och övrigt bokföring i en ideell organisation. 


§ 18. Marknadsföring 

 1. Facebook 
 2. Hemsida
 3. Affischer 
 4. Drottabladet
 5. Övrigt – kontakter, mun till mun metoden o s v.


§ 19. Ändring av stadgar

 1. Ändring av antagna stadgar för Odlarföreningen DDF sker på två efterföljande medlemsmöten var av ett skall vara ett ordinarie årsmöte. 
 2. Vid ändring av antagna stadgar för Odlarföreningen DDF tillämpas röstningsmodelen enkel majoritet. Rösträtt vid ändring av föreningens stadgar för Odlarföreningen DDF har enbart närvarande betalandemedlemmar.  


§ 20. Upplösning 

 1. Upphörande av verksamheten för Odlarföreningen DDF kan ske på ett ordinarie medlemsmöte. 
 2. Medlemsmötet för Odlarföreningen DDF beslutar hur föreningens tillgångar ska hanteras. 
 3. Kvarvarande medel på föreningens konto som ägs av Odlarföreningen DDF får inte överföras till organisationer som inte delar föreningens värdegrunder. 


Dessa stadgar antogs på Odlarföreningen DDFs årsmöte 2022-01-29   och gäller tillsvidareNot 1

Ursprunglig formulering av de nu justerade paragraferna så som de löd i 2019 års stadgar


§ 4. Medlemskap 

  1. A.Odlarföreningen DDF tillämpar öppet medlemskap under förutsättning att den som vill bli medlem i föreningen godtar föreningens stadgar i sin helhet, respekterar och arbetar utifrån dessa.
  2. B.Odlarföreningen DDF tillämpar individuellt medlemskap, inte gruppmedlemskap. 
  3. C.Den som har betalat medlemsavgiften som fastställs på årsmötet är en röstberättigad medlem i Odlarföreningen DDF. 


§ 10. Styrelsens ansvars

  1. A.Styrelsen för Odlarföreningen DDF väljs på årsmötet och konstitueras formellt enligt årsmötets beslut.
  2. B.Styrelsen för Odlarföreningen DDF består av minst 5 styrelseledamöter.
  3. C.Styrelsen för Odlarföreningen DDF består av minst tre ersättare.